fa-IR
border
علی نظری

علی نظری

موسس
   لیسانس
   ایران
   لرستان
   بروجرد

بنده چنیدن سال به دنبال پیاده سازی ایده هایم بودم تا در نهایت با این سایت به کمک چند نفر از دوستان دارای مدرک ای تی کار را اغاز نمودم و اهداف بزرگی را دنبال خواهم کرد- به این خاطر که ظرفیت شهر ما خیلی زیاد بوده و متاسفانه به خاطر غفلت عده ای هر روز دچار پس رفت می شود

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران