border
سیدایمان میری کرهرودی

سیدایمان میری کرهرودی

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه علوم و تحقیقات

ریشه هر چیز در باور و نگاه انسان است. پیشرفت، توسعه فردی، یادگیری و رفاه همگی نتیجه باورهای فرد و نوع نگاه به آنهاست. از نگاه برخی موفقیت در دانشگاه و بعضی ثروت هدف زندگی است. گروهی از علم به ثروت می رسند و گروهی از ثروت به علم و البته برخی از هیچکدام به هیچ.

برو کارگر باش و امیدوار......که از یأس ، جز مرگ ناید به بار
گرت پایداری است در کارها........شود سهلْ پیش تو دشوارها

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران