fa-IR
border
حمیدرضا مرادی

حمیدرضا مرادی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی

معاون منابع طبیعی استان مرکزی،مدیر اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن(مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی)
مدیر اجرایی مدیریت جامع استان ،دانشجوی دکترا دانشگاه ملی کاشان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران