fa-IR
border
عصمت راستگردانی

عصمت راستگردانی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   شرکت برق منطقه ای باختر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران