fa-IR
border
سیامک آزادی

سیامک آزادی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   جهاد دانشگاهی کرمانشاه

سیامک آزادی دکترای مدیریت بازاریابی است که در زمینه های مدیریت فروش، مدیریت بازاریابی کار کرده و در موارد زیر فعالیت مینماید.
1- عضو هیئت علمی و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
2- کارشناس دفتر طرح و برنامه سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
3- مدیر گروه رشته مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی

آزادی در موارد زیر دارای سابقه تدریس می باشد:
1- تدریس دروس مدیریت و برنامه ریزی پروژه، ارزیابی کار و زمان، ارگونومی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات
3- تدریس دروس مدیریت تولید و بازاریابی
5- تدریس دروس مدیریت و برنامه ریزی پروژه و کارآفرینی
6- تدریس دوره های آ موزشی تحقیقات بازرگانی
8- تدریس دوره های آموزشی ابزارهای کیفیت( SPC/MSA/FMEAو ...)
9- تدریس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی صنایع ( MSP/MINITAB و....)
10- برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه و سمینارهایی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت شامل استانداردهای :
1 ISO9001
2 OHSAS18001
3 Iso 14001
4 Iso TS 16949
5 ISO22000/HACCP
6 ISO10015
7 ISO 17025
8 ISO10002

11- مدرس رسمی دوره های آشنایی با الزامات و مستندسازی و همچنین ممیزی داخلی شرکت گواهی دهنده(CB) آلاینس

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران