fa-IR
border
حمیدرضا باغیانی

حمیدرضا باغیانی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با گرایش گردشگری و توسعه روستایی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران