fa-IR
border
هادی اهروانی

هادی اهروانی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه
   پرواز، سعدی 2، طریقت، جعفری، صمدی، 12متری 1، پ 14

موفقیت دور نیست، حتی اگر سختی ها آنقدر باشند که از تلاش نا امید شوی، موفقیت همیشه دست یافتنی است فقط باید بهترین راه را پیدا کنیم، من به این معتقدم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران