fa-IR
border
سیف اله سلیمانی

سیف اله سلیمانی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مرکزی
   اراک
   دانشگاه اراک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران