fa-IR
border
مریم نوروزی

مریم نوروزی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران