fa-IR
border
محمدرضا نظری

محمدرضا نظری

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   لرستان
   الیگودرز
   دفتر برنامه ریزی ریاست جمهوری
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران