fa-IR
border
محمد سعید رستمی

محمد سعید رستمی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   قم
   قم
   قم - مرکز رشد دانشگاه قم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران