fa-IR
border
حمزه درویشی

حمزه درویشی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   موسسه آموزش عالی سازمان جهاد دانشگاهی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران