fa-IR
border
محمدکاظم کشورشاهی

محمدکاظم کشورشاهی

نماینده شرکت
border
شتابدهنده پیشگامان

شتابدهنده پیشگامان

  
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران