fa-IR
border
رضا  ندافی قهنویه

رضا ندافی قهنویه

سرمایه گذار
  
   ایران
   اصفهان
   مبارکه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران