fa-IR
border
حسنعلی شهبازی

حسنعلی شهبازی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   زنجان
   زنجان
   بازنشسته توزیع نیروی برق زنجان

1 سال مسئول خرید و انبار دار شرکت اشبلن - 9 سال کار در شرکت ایران ترانسفوبه عنوان حسابدار-9 سال بعنوان حسابدار در شرکت توزیع -4 سال مدیر بازرگانی توزیع زنجان2 سال بعنوان مشاور مدیر عامل توزیع زنجان-2 سال مدیر بودجه و اعتبارات توزیع-4 سال مدیر نظارت بر خدمات توزیع زنجان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران