fa-IR
border
ابراهیم  بحرانی

ابراهیم بحرانی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   خوزستان
   آبادان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران