fa-IR
border
حسین 'شاه نظری

حسین 'شاه نظری

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران حکیمیه دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال-دانشجوی دکترا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران