border
سعید نادبی زاده

سعید نادبی زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خوزستان
   دزفول
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران