fa-IR
border
بابک  محمودی زاده

بابک محمودی زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران