fa-IR
border
سیدمجتبی نجفی یزدی

سیدمجتبی نجفی یزدی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   قم
   قم
   مرکز رشد دانشگاه قم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران