fa-IR
border
سارا فرهمندراد

سارا فرهمندراد

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   مازندران
   ساری
   ساری_خیابان نهضت_تقاطع نهضت و آزادی _آموزشگاه هوش اندیش

مدیریت آموزشگاه سخن سرای هوش اندیش
مدرس فن بیان و سخنوری
مدرس کامپیوتر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران