fa-IR
border
احمدرضا  فاضلی

احمدرضا فاضلی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

در زمینه سخنرانی و مهارت های کلامی و ارتباطی به افراد کمک می کنم تا بتوانند توانایی ها و قابیت ها ی خود را بخوبی ابراز کنند و ارزشی را که شایسته آن هستند را خلق کنند با خلق بیانی ماندگار .
بیانی که نشات گرفته از تکنیک هایی کاربردی و اثر بخش برای اثر گذاری و ماندگاری بیشتر در ذهن ها می باشد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران