fa-IR
border
محمد شهاب شهوازیان

محمد شهاب شهوازیان

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد- پارک علم و فناوری
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران