fa-IR
border
محمدرضا غفارزاده

محمدرضا غفارزاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران