fa-IR
border
مسعود اردکانی مقدم

مسعود اردکانی مقدم

مربی
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی - مرکز رشد شماره ۵
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران