fa-IR
border
نرگس صنعتی زاده

نرگس صنعتی زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران