border
سیدمحمدمهدی حامی

سیدمحمدمهدی حامی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- اشرفی اصفهانی

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران