fa-IR
border
محمد حسین  برزگری دهج

محمد حسین برزگری دهج

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   یزد
   خاتم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران