fa-IR
border
حمیدرضا پورنقی

حمیدرضا پورنقی

سرمایه گذار
  
   ایران
   قم
   قم

نامبرده آماده سرمایه گذاری در پروژه های جذاب مبتنی بر اینترنتی و ترجیحاً موبایل بیس می باشد!

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران