border
حمیدرضا احمدیان

حمیدرضا احمدیان

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه تهران

دکتری علم اطلاعات گرایش بازیابی اطلاعات دانشگاه تهران . تحلیلگر سیستم های اقتصادی و بانکی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران