fa-IR
border
کیقباد  کیکاوسی

کیقباد کیکاوسی

نماینده شرکت
   دکتری و بالاتر
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران