border
مجید نجف وند

مجید نجف وند

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اندیمشک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران