border
مظفر علی معراج

مظفر علی معراج

موسس
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   تهران
   تهران
   نیایش، شهرک فجر، فجر 10...
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران