border
محمد مهدی  برزگر بفروئی

محمد مهدی برزگر بفروئی

متخصص
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   یزد
   میبد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران