border
مسعود ک

مسعود ک

متخصص
   دیپلم
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   خاش
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران