border
نعیمه عابدین زاده

نعیمه عابدین زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران