border
رضا محمدزاده

رضا محمدزاده

مربی
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز

اقای استارت اپی ایران
مربی بیش از ٤٠ رویداد داخلی و خارجی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران