border
حسین بیگلری مکوندی

حسین بیگلری مکوندی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز
   دانشگاه شهید چمران مرکز رشد واحد های فناور واحد 44
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران