fa-IR
border
کرامت شیاسی

کرامت شیاسی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   فریدن
   نجف اباد بیمه ایران

من مردی بزرگ هستم وایده بزرگ دارم من بسیار خوبم هستم وباباآب داد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران