fa-IR
border
مجید فهندزی سعدی

مجید فهندزی سعدی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه زنجان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران