fa-IR
border
امیر مسعود  شیری

امیر مسعود شیری

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   خیابان شر یعتی پایینتر از ظلفر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران