fa-IR
border
رضا بیات

رضا بیات

موسس
   دیپلم
   ایران
   مرکزی
   خمین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران