fa-IR
border
آزاده قادری

آزاده قادری

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران