fa-IR
border
سیدمجتبی صدری

سیدمجتبی صدری

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   آموزش و پروش و کانون زبان قزوین

مدرس رسمی اموزش و پرورش
سابقه ۱۲ تدریس در کانون زبان ایران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران