fa-IR
border
سعید قرنی

سعید قرنی

مربی
   لیسانس
   ایران
   مازندران
   بابل
   بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران