fa-IR
border
محمدهادی نصیری

محمدهادی نصیری

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شهر رضا
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران