border
بیتا توصیفیان

بیتا توصیفیان

متخصص
   دکتری و بالاتر
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران