fa-IR
border
بابک منفرد

بابک منفرد

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

مصمم با اراده و مجرب و متعهد به زمان و وظیفه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران