fa-IR
border
سید کاظم خلیفه سلطانی

سید کاظم خلیفه سلطانی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اتوبان چمران - معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان

کارشناس ارشد بازرگانی و ایده پدرداز بازاریابی فکر و ایده-کارشناس دیجیتال مارکتیک و کسب و کارهای آموزش محور-کارشناس بازاریابی شهری در حوزه بازاریابی مکان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران