border
عباس  عباس زاده

عباس عباس زاده

موسس
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خانه اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران